பள்ளிக் கல்வித் துறை நிர்வாகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம் - அரசாணை எண்: 151, நாள்: 09.09.2022 வெளியீடு 



பள்ளிக் கல்வித் துறை நிர்வாகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம் - அரசாணை எண்: 151, நாள்: 09.09.2022 வெளியீடு

School Education Department - Restructuring the administrative set up at the field level to ensure effective monitoring of schools and providing quality education to the students creation of few posts in lieu of surrender of certain posts - Revised delegation of duties and responsibilities to administrative officers in School Education Department - orders issued.

GO NO ; 151 DATE;09-09-2022 - DOWNLOAD HERE