ஊதியமில்லா அசாதாரண விடுப்புக்கு மட்டுமே ஈட்டிய விடுப்பு குறைக்கப்பட வேண்டும் - RTI Letter 

ஊதியமில்லா அசாதாரண விடுப்புக்கு மட்டுமே ஈட்டிய விடுப்பு குறைக்கப்பட வேண்டும் - பள்ளிக் கல்வி ஆணையரகம் RTI பதில் - நாள்: 20.04.2022 மற்றும் முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு மூலம் பெறப்பட்ட கடிதம் - நாள்: 23.12.2019 


Click here to Download - RTI Letter - Pdf