வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில்  2014 முதல் 2019 வரை புதுப்பிக்க தவறியவர்களுக்கு  வாய்ப்பு வழங்கி அரசாணை வெளியீடு.


 வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் 2014, 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில் வேலை வாய்ப்புக்கான பதிவை புதுப்பிக்க தவ றிய பதிவுதாரர்கள் சிறப்பு புதுப்பித்தல் சலுகை மற்றும் 2017,2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளில் வேலை வாய்ப்புக்கான பதிவை புதுப்பிக்க ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட கால அவகாசம் முடிவடைந்த நிலையில் மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு சிறப்பு புதுப்பித்தல் சலுகை வழங்குதல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.