பள்ளிக்கல்வித்துறை பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் வினா-விடை வங்கி & செப்டம்பர் 2021-வினாவுடன் 


CLICK HERE TO DOWNLOAD  PDF