பணிப்பதிவேடு பதிவு பத்திரத்தில் வரைவு மாதிரி


1) பணி நியமன பதிவு
2) ஒப்பந்த அடிப்படையிலான பணி நியமனம் குறித்த பதிவு
3) பணிவரன் முறை குறித்த பதிவு
4) தகுதி கான் பருவம் குறித்த பதிவு
5) பணியிட மாற்றம் குறித்த பதிவு
6)பணிவிடுவிப்பு குறித்த பதிவு
7)ஊதிய உயர்வு குறித்து பதிவு
8)ஊதிய உயர்வு குறித்த பதிவு
9)விடுப்பு ஒப்படைப்பு குறித்த பதிவு
10)கல்வி பயில்வதற்கான விதிமுறைகள் குறித்த பதிவு