1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரும் பொழுது பெற்றோரின் ஒப்புதல் கடிதம் அவசியம்.


CLICK HERE TO DOWNLOAD HERE