01.10.2021 முதல் 31.12.2021 காலத்திற்கான GPF வட்டி - அரசாணை வெளியீடு.01.10.2021 முதல் 31.12.2021 வரையிலான காலத்திற்கு GPF மீதான வட்டி 7.1% ஆக நிர்ணயம் செய்து அரசாணை வெளியீடு!G.O Ms. No. 238 Dt: October 26, 2021 Provident Fund – General Provident Fund (Tamil Nadu) – Rate of interest for the financial year 2021- 2022 With effect from 01.10.2021 to 31.12.2021 - Orders – Issued
GPF Rate of interest Order - Download here...