1 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு Assignment / Assessment பதிவேடு பராமரிக்க உத்தரவு.ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்வி 1 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு Assignment / Assessment  வழங்குதல் சார்ந்து மாவட்ட திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும்  முதன்மை கல்வி அலுவலர் அவர்களுடைய செயல்முறைகள்இணைப்பு * Proceeding

* Assessment format 1 & 2

* Assignment format 1 & 2

* Worksheet format

* Submission details