அரசு / அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு RBSK திட்டத்தின்படி மருத்துவ தரவுகளை EMIS Mobile App மூலம் பதிவு செய்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்அரசு / அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு RBSK திட்டத்தின்படி மருத்துவ தரவுகளை EMIS Mobile App மூலம் பதிவு செய்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்