ஈட்டிய விடுப்பு ஊதியத்தை அடுத்த ஓராண்டுக்கு நிறுத்தி தமிழக அரசு உத்தரவு - முழு விவரம்.


கொரோனா நிதி சுமை காரணமாக தமிழக அரசு அடுத்த ஓராண்டிற்கு ஈட்டிய விடுப்பு சம்பளத்தை நிறுத்தி உத்தரவு.


E.L SURENDER SUSPENDED FOR ONE MORE YEAR UPTO 31.3.22 - GO NO : 48 , DATE : 13.05.2021


ORDER : In the Government Order third read above , due to the fiscal stress arising from the COVID - 19 pandemic , orders were issued for suspension of the facility of the periodical surrender of Earned Leave for encashment for 15 days every year / 30 days every two years to all the Government Employees and Teachers , initially for a period of one year , from the date of issue of order. In the said Government Order , it has also been ordered that this order shall also be applicable to all Constitutional / Statutory bodies including all State Corporations , Local Bodies , Boards , Universities , Commissions , Companies , Institutions , Societies , etc. , Further in the Government Order fourth read above , necessary amendments to rule 7A of the Tamil Nadu Leave Rules , 1933 , have been issued , in this regard. 


In view of the second wave of Corona and the need to conserve resources to fight the pandemic , the suspension of periodical surrender of Earned Leave for encashment for 15 days every year / 30 days every two years , as provided under Rule 7A of the Tamil Nadu Leave Rules , 1933 is extended for one more year , till 31.03.2022 , to all the Government Employees and Teachers.


The order shall also be applicable to all Constitutional / Statutory bodies , including all State Corporations , Local Bodies , Boards , Universities , Commissions , Companies , Institutions , Societies , etc. ,