8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மகளிர் கல்லூரியில் அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.!8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மகளிர் கல்லூரியில் அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.


Click Here To Download