கருணை அடிப்படை நியமனத்தில் காலதாமதம் & உரிய காலத்திற்குள் சரியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படா மைக்கு காரணமானவர்களிடம் ரூபாய் ஒரு இலட்சம் அபராத தொகையாக ஊதியத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்திடுமாறு பிறப்பிக்கப்பட்ட உயர்நீதிமன்ற ஆணை.
CLICK HERE -PDF