ஓய்வூதியதாரர்களின் பங்களிப்பை ரூ.80 லிருந்து ரூ.150 ஆக உயர்த்தி அரசாணை வெளியீடு!


 

GO NO : 164 , DATE : 07.07.2021

தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியதாரர்களின் குடும்ப பாதுகாப்பு நிதி திட்டம் - ஓய்வூதியதாரர்களின் பங்களிப்பை ரூ.80 லிருந்து ரூ.150 ஆக உயர்த்தி அரசாணை வெளியீடு!


Pensioners GO - Download here...


ORDER : In the Government Order first read above , as amended in Government order second read above , orders have been issued implementing the Tamil Nadu Government Pensioners ' Family Security Fund Scheme in respect of State Government pensioners including Teacher pensioners and the pensioners of All India Services belonging to the Tamil Nadu Cadre with effect from 01.01.1997 . In the Government order third read above , orders have been issued prescribing the procedure for the recovery of pensioners contribution and the payment of lumpsum amount to the Tamil Nadu Government pensioners including Teacher pensioners and the pensioners of All India Services belonging to the Tamil Nadu Cadre who are drawing pension from the Treasuries / Sub - Treasuries and under the Public Sector Bank Scheme outside the State . According to the scheme , the contribution of Rs.20 / - per month was deducted from the pension towards the Tamil Nadu Government Pensioners ' Family Security Fund Scheme till their death . In the case of death of the pensioners , after contributing for one year to the fund , a sum of Rs.25,000 / - was paid to his spouse and if the spouse is not alive , the amount was paid to the nominee if specific nomination is filed with the pension disbursing officer failing which to all the legal heirs in the equal share . This is a self supporting scheme run on the contribution given by the pensioners.