அரசாணை நிலை எண் 18, நாள்: 01.02.2021ன் படி புதிதாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்களை அளவைப் பதிவேட்டில் பதிவுசெய்தல் சார்ந்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்

 


  முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்களை அளவைப் பதிவேட்டில் பதிவுசெய்தல் சார்ந்து  முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்

CEO PROCEEDINGS

DOWNLOAD HERE CEO PROCEEDINGS