16.07.2021 அன்று பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் தலைமையில் நடைபெற்ற காணொலிக் கூட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட 21 அறிவுரைகள் குறித்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!!!