12-ம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்களுக்கு ஆல் பாஸ் வழங்கப்படுமா தேர்வுக்கு பணம் கட்டியவர்கள் எதிர்பார்ப்பு