12 ம் வகுப்பு மாணவர்களை பொதுத்தேர்விற்கு தயார் செய்தல் - ஒப்படைப்பு ( Assignment ) வழங்குதல் - கால அட்டவணை தெரிவித்தல் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் 


 12 ம் வகுப்பு மாணவர்களை பொதுத்தேர்விற்கு தயார் செய்தல் - ஒப்படைப்பு ( Assignment ) வழங்குதல் - கால அட்டவணை தெரிவித்தல் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் 


CLICK HERE TO DOWNLOAD