6 ம் வகுப்பு - தமிழ் - பயிற்சித்தாள் விடைக்குறிப்புகள் .( 1 to  9)

 

பயிற்சித்தாள்  -1 CLICK HERE


பயிற்சித்தாள்-2  CLICK HERE


பயிற்சித்தாள்-3  CLICK HERE

  

பயிற்சித்தாள்- 4  CLICK  HERE


பயிற்சித்தாள்- 5 CLICK  HERE

 

பயிற்சித்தாள்-6 CLICK HERE


பயிற்சித்தாள்-7  CLICK HERE


பயிற்சித்தாள்-8  CLICK HERE


பயிற்சித்தாள்-9  CLICK HERE