அரசாணை எண் 48- கருணை அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்பட்டவர்களின் பணியினை வரன்முறை படுத்துதல் ஆணை மற்றும் வழிமுறைகள் வெளியிடப்படுகின்றன

 

 

 

Download here